Tمثل Tree (درخت)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرف T(طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/08/T-is-for-Tree-pattern.pdf مربع های کوچک سبز رنگ

ادامه

R مثل Rainbow (رنگین کمان)

وسایلی که نیاز داریم :  طرح حرف R (طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) چسب ماتیکی http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/08/R-is-for-rainbow-pattern.pdf پنبه

ادامه

Oمثلoctopus (هشت پا)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرف O  و هشت طرح دیگر برای پاهای اختاپوس (میتوانید طرح را ازلینک زیر پرینت

ادامه

N مثل Night(شب)

وسایلی که نیاز داریم: طرح حرفN(طرح را میتوانید از لینک زیر پرینت کنید) http://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2013/07/Letter-N-Pattern.pdf کاغذ سفید رنگ بزرگ برای پس

ادامه

M مثل Mouse (موش)

وسایلی که نیاز داریم: حرف M که بر روی مقوای قهوه ای برش زده ایم. دو  دایره مقوایی برای گوش

ادامه